a
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
a
Giới thiệu sách mới về giáo dục đạo đức lối sống văn hóa

Giới thiệu sách mới về giáo dục đạo đức lối sống văn hóa

  • 22/05/2020
  • 132

Giáo dục học sinh nhằm tạo nên những con người vừa'' hồng'' vừa ''chuyên'' là nội dung vô cùng quan trọng luôn được Đảng,Nhà nước,Bác Hồ ,các gia đình ,nhà trường và toàn xã hội quan tâm, chăm lo